Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-2.001 - Процедура чрез подбор на проектни предложения „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги" по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ по Тематичната подпрограма от мярка 2 "Консултантски услуги,управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Дейностите по подмярката имат за цел да допринесат за удовлетворяване на идентифицираните в стратегията потребностите относно: повишаване квалификацията и управленските умения на земеделските производители; повишаване на тяхната осведоменост и подобряване на управлението на риска. Дейностите ще допринесат и за подобряване на капацитета на участниците в организацията за трансфера на знания и иновации и за облекчаване на достъпа на малките земеделски стопанства до съветнически услуги.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 03.02.2021 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 20.01.2021 г.

Интернет адрес: https://www.mzh.government.bg

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 02.12.2022 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.