Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.710 - МИГ Ардино - Джебел - мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”

ели на процедурата:

- Повишаване конкурентноспособността на територията посредством инвестиции в неземеделски дейности;

- Създаване на заетост и диверсификация на незeмеделските дейности;

- Развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление;

- Развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.

Допълнителна информация относно крайния срок Настоящата процедура е с два крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:  Първи срок: от 06.02.2023г. до 17:00 часа на 17.03.2023г., с бюджет по процедурата - 98 562,77 лв.;  Втори срок: 03.07.2023 г. до 17:00 часа на 17.08.2023г. (При наличие на остатъчни средства след приключване на първи краен срок за подаване на проектни предложения).

Индикативна дата на обявяване на процедурата 06.02.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 16.11.2022 г.

Интернет адрес: http://www.mig-ardino.bg/

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 25.11.2022 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.