Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG14MFPR001-1.003 - "Окончателно преустановяване на риболовни дейности"

Подкрепата за окончателно преустановяване ще допринесе за адаптирането на риболовния флот към рибните запаси. Целта е да се постигне балансиран флот, който да експлоатира устойчиво наличните ресурси.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 30.06.2024 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 07.06.2024 г.

Интернет адрес: https://www.eufunds.bg

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 14.06.2024 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.