Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.810 - "МИГ Нови пазар - Каспичан" - подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

Подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата в селата на територията на МИГ Нови пазар - Каспичан

Допълнителна информация относно крайния срок Вторият прием за кандидатстване по процедурата е от 15.03.2024г. до 17:00ч. на 15.04.2024г., при наличие на остатъчен бюджет по мярка 7.2, след първия прием от 02.01.2024г. до 12.02.2024г.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 02.01.2024 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 16.11.2023 г.

Интернет адрес: http://www.migbg.org

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 23.11.2023 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.