Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG-RRP-2.006 - Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения

Подкрепа за български предприятия за изпълнение на проекти, отличени с „Печат за високи постижения“ от Европейския иновационен съвет за периода 2018-2023 г. в конкурсните сесии на програми „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 21.12.2022 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 18.11.2022 г.

Интернет адрес: https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 02.12.2022 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.