Приключилa/прекратена процедура

BG06RDNP001-19.317 - МИГ Балчик – Генерал Тошево - Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти ” (Приключила)

• Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

- по-добро използване на факторите за производство;

- въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка; - подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; - постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС); - подобряване опазването на околната среда.

• Инвестиране в земеделски стопанства за получаване на добавена стойност от земеделските продукти

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 04.11.2019 г. 09:50 ч.

Краен срок: 30.01.2020 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори прием - при наличие на остатъчни средства след първи прием: Начален срок: 01.06.2020 г., Краен срок: 01.07.2020 г. 17:30 ч Трети прием - при наличие на остатъчни средства след втори прием: Начален срок: 01.10.2020 г., Краен срок: 02.11.2020 г. 17:30 ч

Начален срок: 04.11.2019 г. 09:50 ч.

Краен срок: 01.07.2020 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Трети прием - при наличие на остатъчни средства след втори прием: Начален срок: 01.10.2020 г., Краен срок: 02.11.2020 г. 17:30 ч

Начален срок: 04.11.2019 г. 09:50 ч.

Краен срок: 04.01.2021 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Трети прием - удължен срок до 04.01.2021г.

Интернет адрес: http://mig-balchik-toshevo.bg/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.