Приключилa/прекратена процедура

BG06RDNP001-4.009 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства" по Тематичната подпрограма от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)

Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. за подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства чрез:

1. Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

2. Насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция;

3. Опазване на компонентите на околната среда;

4. Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 17.07.2020 г. 17:27 ч.

Краен срок: 18.09.2020 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: http://rdd@mzh.government.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.