Приключилa/прекратена процедура

BG-RRP-4.025 - ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - ПОКАНА 1 (Приключила)

Настоящата процедура е продължение на вече проведената открита процедура за подбор на проектни предложения BGENERGY-2.001 - Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

В рамките на настоящата Покана 1 ще се даде възможност за финансиране на проектите, включени в списъка с резервни проекти по процедура за подбор на проектни предложения BGENERGY-2.001 - Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, при запазване в максимална степен на вида и обхвата на проектите, както и очакваните индикатори, които те ще постигнат.

В рамките на настоящата процедура се предвижда финансиране на мерки за енергийна ефективност на външно изкуствено осветление в общините.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 30.12.2022 г. 12:00 ч.

Краен срок: 30.01.2023 г. 23:59 ч.

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.