Приключилa/прекратена процедура

BG06RDNP001-6.012 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г. (Приключила)

Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите, към които е насочена подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.

Целите на подмярката са:

1. икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспособни единици;

2. ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства;

3. подобряване на опазването на околната среда и адаптация към климатичните промени.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 30.11.2021 г. 17:52 ч.

Краен срок: 02.03.2022 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: https://www.mzh.government.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.