Приключилa/прекратена процедура

BG16RFOP001-6.002 - Развитие на туристически атракции (Приключила)

Процедурата е насочена към реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на културното наследство чрез развитие на изцяло завършени и интегрирани туристически продукти за недвижими културни ценности с категория „световно значение“ или „национално значение“.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 14.05.2018 г. 13:46 ч.

Краен срок: 31.12.2021 г. 19:00 ч.

Интернет адрес: http://www.bgregio.eu/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.