Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG14MFPR001-5.001 - Техническа помощ

Процедурата е насочена към подпомагане органите, ангажирани с осъществяване на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката, контрола и одита на ПМДРА, осигурявайки адекватното и навременно изпълнение на програмата и приключване на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, в съответствие с принципа за добро финансово управление и съгласно разпоредбите на правото на ЕС и националната нормативна уредба.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 01.01.2024 г. 17:00 ч.

Краен срок: 01.12.2029 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.