Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16FFPR002-5.005 - Подобряване на мониторинга на качеството на атмосферния въздух на национално ниво

Подобряване на мониторинга на КАВ, чрез модернизация и надграждане на Националната система за наблюдение на КАВ в реално време

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 18.09.2023 г. 17:30 ч.

Краен срок: 18.12.2023 г. 23:59 ч.

Интернет адрес: https://www.eufunds.bg/bg/opos

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.