Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.515 - МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности"

Повишаване конкурентноспособността на територията посредством инвестиции в неземеделски дейности; Създаване на заетост и диверсификация на незeмеделските дейности; развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление; Развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори прием - при наличие на остатъчни средства след първи прием:

Начален срок: 16.08.2021 г.

Краен срок: 17.09. 2021 г. 17.00 часа.

Трети прием - при наличие на остатъчни средства след втори прием:

Начален срок: 01.12. 2021 г.

Краен срок: 05.01.2022 г. 17.00 часа.

Краен срок: 11.06.2021 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://mig-ks.com

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.