Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.562 - МИГ-Разлог, Мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”

Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ трябва да допринесе за постигането на основната цел на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог: Повишаване качеството на живот чрез надграждане, разнообразяване и баланс на социално-икономическите дейности на територията на община Разлог, Приоритет 1. "Повишаване на конкурентоспособността на местното предприемачество" и изпълнение на Специфична цел 2: „Развитие и разнообразяване на неселскостопанските дейности“.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 23.09.2022 г. 10:00 ч.

Краен срок: 30.10.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

По процедурата се предвиждат следващи приеми, но само при наличие на свободен финансов ресурс след първи прием.Втори прием с краен срок - 08.02.2023 г., 17:00 ч. и начало на приема - 05.01.2023 г.

Интернет адрес: https://www.mig-razlog.org/2019/?page_id=52

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.