Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.356 - МИГ Сливница - Драгоман Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

ПРИОРИТЕТ Увеличаване на икономическия капацитет на микропредприятията и разкриване на работни места.

Цели:

- Подпомагане създаването на заетост на територията на МИГ Сливница – Драгоман;

- Подкрепа за индустриалния сектор и сектора на услугите на територията на МИГ Сливница – Драгоман;

- Подкрепа на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природните, културни и исторически дадености на територията на МИГ Сливница – Драгоман.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 16.05.2023 г. 09:00 ч.

Краен срок: 01.08.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата е с един краен срок на кандидатстване, до 17.00 часа на 01.08.2023г.

Интернет адрес: http://mig-sd.org

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.