Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.588 - МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

Основна цел на мярката е насърчаване на инвестиционните дейности, създаването на заетост и ускоряване диверсификацията на неземеделските дейности.

Специфична цел на мярката е усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.

Чрез мярката се цели да се развият неземеделски дейности, с потенциал за устойчиво развитие, което е свързано със създаване на заетост извън сектор земеделие. Икономическите сектори извън земеделието създават заетост, за която е характерна липсата на сезонност, присъща на земеделските сектори. Чрез мярката се цели и създаване на нови за територията продукти или услуги, които ще допринесат за диферсифициране на местната икономика.

Чрез настоящата процедура се предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

Развитие на туризъм – изграждане и обновяване на туристически обекти, развитие и разнообразяване на туристическите услуги; Този тип дейност следва да са насочени към осигуряване на по-голямо удовлетворение на интереса на туристите, удължаване на техният престой, което ще доведе до по-висока добавена стойност за всички икономически дейности на територията, създаване на допълнителна заетост сред местните хора и увеличаване на доходите им.

Развитие на услуги във всички неземеделски сектори. Обхватът от дейности е широк. Той включва грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др, като не се ограничава с тези видове услуги.

Производство или продажба на продукти от неземеделски дейности; На производствените икономически дейности се гледа и като генератори на разнообразни и качествени работни места. Направените инвестиции трябва да водят до подобряване на обезпечеността на микропредприятия на територията с материални и нематериални активи с цел повишаване на конкурентоспособността им.

Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление.

Развитие на занаяти, включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности и други неземеделски дейности.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 28.02.2022 г. 15:48 ч.

Краен срок: 31.05.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори прием с краен срок - 31.10.2022 г., 17:00 ч. и начало на приема - 01.09.2022 г. Втори прием ще бъде обявен при условие, че е наличен финансов ресурс по мярката.

Начален срок: 01.09.2022 г. 10:00 ч.

Краен срок: 31.10.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори прием се обявявя в рамките на остатъчния бюджет (46 831,12 лв) след първи прием по Проецедурата.

Интернет адрес: https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.