Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.705 - МИГ СТРУМА- СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 6.4.1 "ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ"

Основната цел на мярката е свързана с повишаване конкурентоспособността на територията на МИГ “Струма” чрез насърчаване на инвестициите в неземеделски дейности, които ще допринесат за:

1) Разнообразяване на местната икономика и създаването на заетост в сектори извън земеделието;

2) Развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено

потребление;

3)Оползотворяване на туристическия потенциал на района и утвърждаване на туристически продукти, базирани на местни ресурси;

4) Осигуряване на достъп на населението до слабо развити услуги на територията на МИГ, вкл. в отдалечените населени места.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 28.03.2024 г. 09:00 ч.

Краен срок: 29.07.2024 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Настоящата процедура е с два крайни срока за кандидатстване: Първи краен срок за подаване на проектните предложения: Начален срок: 23.01.2024 г. Краен срок: 26.02.2024, 17:00 часа Втори краен срок за подаване на проектните предложения при наличен остатъчен финансови средства след първия прием: Начален срок: 28.03.2024 г. Краен срок: 29.07.2024, 17:00 часа след удължаване на удължен втори краен срок за кандидатстване

Интернет адрес: https://www.mig-struma.eu

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.