Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M2OP001-3.012 - „МИГ Карлуковски карст - Червен бряг-Искър“ – Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриранe в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“

Основната цел на процедурата е повишаване броя на успешно интегрираните, чрез образователната система, деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми.

Чрез осъществяването на проекти по процедурата се цели да се постигне повишаване качеството на училищното образование в малките населени места, подобряване на достъпа до училищно образование в тях и намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на ранно/преждевременно напусналите училище.

Допълнителна информация относно крайния срок

Настоящата процедура за подбор е с два крайни срока за подаване на проектни предложения: Втори краен срок за подаване на проектните предложения е 16.10.2020 г., 17,00 часа при наличие на остатъчен ресурс по мярката.

Краен срок: 15.06.2020 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: www.mig-kk.eu

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.