Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG14MFOP001-4.124 - Мярка 2.2 "Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия" на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

Чрез Мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ се цели диверсификация на сектора на услугите производството, както и създаване на нови продукти и услуги. Прилагането на мярката ще допринесе за постигане на Приоритет 2 Диверсификация на икономическите дейности и подобряване на качество на живот в територията, както и на специфична цел 2 Подобряване на качеството на живот и услугите за населението. Прилагането на мярката ще подкрепя развитието на нови продукти и услуги в територията, който са в пряка полза на населението, спортни прояви, фестивали и събития, музеи и аквариуми.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 20.03.2023 г. 12:00 ч.

Краен срок: 18.06.2023 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: https://www.eufunds.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.