Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.762 - МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Подмярка 7.2. има за цел ограничаване обезлюдяването на територията, намаляване на риска от социално изключване и подобряване на качеството на живот.

Инвестициите по мярката целят:

 Да се подобри привлекателността на средата за живот в населените места на територията на МИГ;

 Да се подобри достъпа на населението на територията до културни, спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги;

 Да се подобри достъпа на населението от територията до социални и образователни услуги;

Чрез инвестициите в образователна инфраструктура се улеснява достъпа и качеството на предоставяното образование и се намалява броя на преждевременно напусналите процеса на обучение.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 22.05.2023 г. 10:10 ч.

Краен срок: 21.07.2023 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори прием по мярката ще бъде обявен след приключване на първи прием при наличен остатъчен финансов ресурс ,

Интернет адрес: http://www.mig-tk.org/bg/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.