Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.470 - МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Съществена част от земеделската продукция, произведена на територията на МИГ Добричка се предлага на пазара във вид на суровина. Използването на потенциала на плодородната добруджанска земя и получаване на повече продукти от нея, които да се продават не само като суровина, а като готова храна прави подпомагането на предприятията от хранително-преработвателния сектор целесъобразно и поради това то следва да бъде подкрепено от Стратегията за ВОМР. Бизнесът на територията на МИГ Добричка може да извлече множество ползи за своето развитие от т. нар. „къси вериги на доставки“.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 01.03.2023 г. 00:01 ч.

Краен срок: 30.06.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Удължен краен срок - до 30.06.2023 и увеличен бюджет на приема: 237 379,33 лева

Интернет адрес: https://www.mig-dobrichka.org

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.