Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.227 - МИГ Балчик – Генерал Тошево - Мярка 1305/7.8. „Изграждане на местна идентичност“

Целта на мярката е Изграждане на местна идентичност; Развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер; Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес.

Допълнителна информация относно крайния срок

Прием по третия срок за кандидатстване ще бъде проведен само в случай, че по процедурата няма подадени и одобрени проекти по втория срок за кандидатстване, или ако има такива, е останал наличен финансов ресурс по процедурата. В случай, че няма наличен финансов ресурс за трети прием за кандидатстване, процедурата ще бъде прекратена.

Краен срок: 02.03.2020 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://mig-balchik-toshevo.bg/

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.