Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.642 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Насърчаване на предприемаческата инициатива за предлагане на нови продукти, услуги и заетост, чрез за разнообразяване към неземеделските дейности на земеделските стопанства и микропредприятия.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 25.07.2022 г. 00:00 ч.

Краен срок: 25.10.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори прием – при наличие на остатъчни средства след първи прием Началния срок: 25.02.2023 Краен срок : 25.05.2023 г. - 17.00 ч. Трети прием – при наличие на остатъчни средства след втори прием Началния срок: 01.11.2020 Краен срок : 01.02.2021 г. - 17.00 ч.

Интернет адрес: https://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.