Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16M1OP002-3.028 - „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2”

Целта на процедурата е да се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000.Изпълнението на дейности по процедурата следва да осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние (ПС) на видове от мрежата Натура 2000, докладвани през 2013 г. в изпълнение на чл. 17 от Директивата за местообитанията в „неблагоприятно-незадоволително“ състояние, както и да допринесе за изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на МИГ Свиленград Ареал. 87,47% от площта на МИГ Свиленград Ареал е със статут на защитени зони и е включена в Натура 2000. Защитени зони са: Ждрелото на река Тунджа с код BG0000217, Река Марица с код BG0000578, Източни Родопи с код BG0001032 и Сакар с код BG0000212, всички по Директивата за местообитанията, както и Сакар с код BG0002021 по Директивата за птиците.

Краен срок: 30.06.2020 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: www.migsvilengrad.org

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.