Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.509 - МИГ Сандански – подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

Мярката има следните специфични цели:

• предпазване на горите от пожари;

• предотвратяване излъчването на вредни емисии (въглероден двуокис) в атмосферата;

• опазване на компонентите на околната среда;

• спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и опазване на горските масиви.

Краен срок: 25.05.2021 г. 16:30 ч.

Интернет адрес: www.mig-sandanski.eu

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.