Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M9OP001-2.058 - МИГ Хисаря - Мярка 12 "Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост ”

Целта на мярката е в синхрон с основните стратегически документи на България и с Инвестиционен приоритет 2 (ПО 2) на ОПРЧР 2014-2020 г., целящи създаването на условия за пълноценна интеграция на хората с увреждания. Процедурата е в изпълнение на Специфична цел 3.2 от СВОМР – Насърчаване на социалното включване на лица от маргинализирани групи, лица с увреждания, самотно-живеещи лица и др. уязвими общности .

Допълнителна информация относно крайния срок

Срокът за кандидатстване по процедурата се удължава с 66 работни дни.

Краен срок: 24.04.2020 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://www.mig-hisaria.com

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.