Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG65AMNP001-1.010 - „Подобряване на механизма за социална и психологическа помощ във фазата на първоначална адаптация, предоставяне на правни консултации и осигуряване на превод; модернизация и разширяване на капацитета на националната система ЕВРОДАК; изпълнение на мерки за подобряване на административния капацитет; изпълнение на мерки за улесняване на първоначалната адаптация на лица с предоставена международна закрила.“

Националната програма по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020г. отразява общите политики на ЕС в областта на убежището и миграцията, изградения национален капацитет и националните политики. Програмата отразява изпълнението на приоритетите, включени в Европейския бежански фонд за периода 2007—2013 г., Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави за периода 2007—2013 г. и Европейския фонд за връщане за периода 2008—2013 г. Националната програма поставя акцент върху действията за гарантиране на бързи и ефективни процедури за предоставяне на убежище, за подобряване на условията за приемане и за осигуряване на основните нужди на лицата, търсещи убежище, по-специално относно определянето и подпомагането на най-уязвимите групи, включително непридружени малолетни и непълнолетни лица.

По процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще бъдат финансирани проекти, които да допринесат за развитието на общата политика на Съюза в областта на убежището и миграцията при пълно зачитане на правата и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, както и проекти, които допринасят за укрепването на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, при прилагане на принципите на солидарност и споделяне на отговорностите между държавите членки и на сътрудничеството с трети държави, съгласно Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета. С реализирането на такива проекти се цели:

- подобряване на механизма за социална и психологическа помощ във фазата на първоначалната адаптация на гражданите на трети държави, търсещи международна закрила, като ще бъдат идентифицирани и уязвимите лица и техните нужди;

- модернизация и разширяване на капацитета на националната система ЕВРОДАК, така че същата да съответства на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 603/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2013 година;

- изпълнение на мерки за подобряване на административния капацитет на неправителствени организации, държавни или публични органи или институции, общини или райони на общини, работещи в областта на презаселването;

- улесняване на първоначалната адаптация на лица с предоставена международна закрила.

Целите на настоящата обява са в съответствие със следнaта специфична цел на ФУМИ съгласно Регламент (ЕС) 516/2014:.

- специфична цел - съгласно чл. 3, т. 2, буква „a“ на Регламент (ЕС) 516/2014, а именно: укрепване и развиване на всички аспекти на общата европейска система за убежище, включително нейното външно измерение.

За Дейност 1 и Дейност 2 от настоящата процедура целите са в съответствие и с чл. 5 “Системи за приемане и убежище” от Регламент (ЕС) 516/2014.

За Дейност 3 и Дейност 4 от настоящата процедура целите са в съответствие и с чл. 7 “Презаселване, прехвърляне на лица, подали молби или получили международна закрила, и друг вид ad hoc приемане по хуманитарни съображения“ от Регламент (ЕС) 516/2014.

По процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще бъдат финансирани проекти, които да допринесат за развитието на общата политика на Съюза в областта на убежището и миграцията при пълно зачитане на правата и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, както и проекти, които допринасят за укрепването на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, при прилагане на принципите на солидарност и споделяне на отговорностите между държавите членки и на сътрудничеството с трети държави, съгласно Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета. С реализирането на такива проекти се цели: - подобряване на механизма за социална и психологическа помощ във фазата на първоначалната адаптация на гражданите на трети държави, търсещи международна закрила, като ще бъдат идентифицирани и уязвимите лица и техните нужди; - модернизация и разширяване на капацитета на националната система ЕВРОДАК, така че същата да съответства на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 603/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2013 година; - изпълнение на мерки за подобряване на административния капацитет на неправителствени организации, държавни или публични органи или институции, общини или райони на общини, работещи в областта на презаселването; - улесняване на първоначалната адаптация на лица с предоставена международна закрила.

Краен срок: 30.09.2020 г. 23:59 ч.

Интернет адрес: https://www.mvr.bg/dmp

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.