Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05SFPR002-5.001 - Техническа помощ

Да бъде подпомогнат Управляващият орган на ПРЧР за ефективно, ефикасно и целесъобразно изпълнение на програмата, като се прилагат адекватни и своевременни действия за подобряване процесите на планиране, изпълнение, мониторинг, оценка и контрол на ПРЧР, популяризиране на подкрепата на ЕС за гражданите в България, информация и комуникация, свързана с програмата, както и за повишаване капацитета на потенциалните бенефициенти относно разработването на проектни предложения и на бенефициентите при управлението на проекти по програмата.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 16.09.2022 г. 16:00 ч.

Краен срок: 01.12.2028 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: https://esf.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.