Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFOP002-2.081 - МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово - подобряване на производствения капацитет в МСП

Подобряване на производствените процеси в МСП от територията на МИГ, чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения, разширяване на производството, чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори краен крок за кандидатстване 05.04.2021 г. - Ще се използват остатъчни средства след приключване на първия прием, в случай че са налични такива.

Краен срок: 30.12.2020 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: www.lagpsl.bg

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.