Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.181 - МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

Интегрирано и устойчиво развитие на територията на МИГ – Елхово – Болярово чрез ефективно използване на горските ресурси.

Допълнителна информация относно крайния срок

Начален срок: 14.09.2020 г.

Краен срок: 19.10.2020 г. 17.00 часа.

Краен срок: 19.10.2020 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: www.migelhovo.org

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.