Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG14MFOP001-4.093 - МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 2 Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места

Основните цели на мярката са:

- Разкриване и запазване на работни места;

- Да се създаде алтернативна на сектор „Рибарство“ заетост за населението в региона;

- Диверсификация на дейности извън риболовния сектор;

- Да се подобрят инфраструктурата и услугите в отрасъл туризъм на територията на РО като основна възможност за алтернативна заетост извън сектор „Рибарство“.

Краен срок: 23.02.2022 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://flag-bda.org

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.