Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.462 - „МИГ-Берковица и Годеч“ -- мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

- Създаване на заетост чрез подпомагане развитието на интегриран селски туризъм на територията на МИГ;

- Повишаване на атрактивността на места със съхранено природно, културно и историческо наследство в общини Берковица и Годеч посредством разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръжения за посетители.

Допълнителна информация относно крайния срок

ПЪРВИ срок за прием на проекти - от 14.10.2020 г. - до 12.11..2020 г. - 17:00 часа.

ВТОРИ срок за прием на проекти - от 11.01.2021 г. - до 04.03..2021 г. - 17:00 часа.

Краен срок: 12.11.2020 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: www.mig-bg.org

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.