Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16FFPR003-3.001 - „Подкрепа за ефективно прилагане на интегрирания териториален подход и на политиките от секторите на интервенция на ПРР“

Осигуряване на специфичен експертен опит и трансфер на знания за повишаване на ефективността на Управляващия орган (УО) на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР), териториалните органи и партньорите при достъпа и използване на средствата от Европейския съюз (ЕС) и развитие на модел за многостепенно управление и екосистемен подход.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 11.09.2023 г. 17:00 ч.

Краен срок: 29.06.2029 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: https://www.bgregio.eu

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.