Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16FFPR002-5.004 - Зелени мерки в градска среда (2)

Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез мерки за справяне с вторичното разпрашаване – зелена инфраструктура в градска среда.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 22.03.2024 г. 12:00 ч.

Краен срок: 25.09.2024 г. 23:59 ч.

Интернет адрес: https://www.eufunds.bg/bg/opos

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.