Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M9OP001-1.077 - "Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места в МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”

В рамките на процедурата ще бъде оказвана подкрепа за прилагането на мерки, насърчаващи включването в работната сила и участието на пазара на труда на безработни и неактивни лица, със специален допълнителен фокус върху някои групи в неравностойно положение.

Основна цел на процедурата е чрез местни инициативи за заетост да бъде осигурен достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда. Прилагането на пакет от мерки за идентифициране, мотивиране, консултиране и психологическо подпомагане, както и чрез включването в обучения, съобразени с нуждите на пазара на труда, и осигуряване на достъп до заетост, ще се осигурят предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица.

Включването на безработните и неактивните лица в обучения, съобразени с индивидуалните нужди на съответното работното място и субсидиарност на заетостта ще допринесат за тяхната интеграция в реална работна среда. Усъвършенстването на професионалните умения и придобиването на нови знания от целевите групи, ще им даде шанс за работа и ще улесни процесите по намиране на такава в бъдеще. Натрупването на ценен професионален опит и осигурените възможности за продължителна заетост на всички обхванати безработни, ще помогнат за по-успешната им реализация на пазара на труда в дългосрочен план.

Краен срок: 11.12.2019 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/; www.mig-struma.eu

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.