Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16FFPR003-5.001 - "Подкрепа за успешно изпълнение на ПРР"

Основната цел на процедурата е успешното управление на програмата и постигане на специфичните й цели, вкл. по отношение на ФСП, да осигури подобряване и устойчивост на административния капацитет на Управляващия орган, бенефициентите, регионалните, месните, градските и други публични органи, икономическите и социалните партньори и организациите на гражданското общество, участващи в състава на Комитета за наблюдение на ПРР, подкомитетите за справедлив преход в регионите Перник, Кюстендил и Стара Загора към Комитета за наблюдение. Осигуряване на адекватна финансова подкрепа за осъществяване на дейностите по подготовка, обучения, управление, мониторинг, оценка, видимост и комуникация на програмата; осигуряване на адекватна финансова подкрепа за прилагането на подхода ИТИ.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 08.02.2024 г. 10:00 ч.

Краен срок: 31.12.2029 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: https://www.bgregio.eu

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.