Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

СКОРТЕЛ ООД
Закупуване на мобилна лаборатория за измервания по Проект 101113015 — DaWetRest
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
57 501.40
02.02.2024
12.02.2024
Закупуване на мобилна лаборатория за измервания по Проект 101113015 — DaWetRest, включваща следните основни компоненти:
- Компютърна система за обработка на данни и управление и периферия –захранване, комуникационен възел, мултипараметрична сонда с логер за измерване на параметрите на водата, телеметричен модул, софтуер за контрол и управление (1 брой);
- Воден дрон със захранване от ВЕИ, компоненти за безжична комуникация и управление (1 брой).

Детайлните спецификации са посочени в Техническата спецификация.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Покана

1.1.1_Публична_покана_ПМС 160-DaWetRest-Мобилна лаборатория-FINAL..pdf

Свали
Изисквания към офертите

1.1.2_Изисквания_оферти_ПМС 160-DaWetRest-Мобилна лаборатория-FINAL.pdf

Свали
Образец на оферта

1.1.3_Образец_оферта_ПМС 160-DaWetRest-Мобилна лаборатория-FINAL.docx

Свали
Техническа спецификация

1.1.4.Техническa спецификация-DaWetRest-Мобилна лаборатория-FINAL.pdf

Свали
Методика за оценка

1.1.5_Методика_оценка ПМС 160-DaWetRest-Мобилна лаборатория-FINAL..pdf

Свали
Декларация по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016

1.1.6_Декларация_ЗУСЕСИФ_ПМС 160-DaWetRest-Мобилна лаборатория-FINAL.docx

Свали
Декларация по чл. 23 от ЗТРРЮЛНЦ

1.1.7_Декларация_ЕИК_ПМС 160-DaWetRest-Мобилна лаборатория-FINAL.docx

Свали
Проект на Договор

1.1.8_Договор_Проект_ПМС 160-DaWetRest-Мобилна лаборатория-FINAL.pdf

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Мобилна лаборатория за измервания 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.