Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ТОРЕТО БГ ООД
ЕИК
204458125
“Доставка на роботизирана заваръчна система”
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
355 760.00
02.02.2024
12.02.2024
Административен договор за предоставяне на БФП BG-RRP-3.004-2044-C01, по проект „Технологична модернизация в предприятието“. Бенефициентът провежда процедура „Избор с публична покана“, съгласно разпоредбите на ПМС 80/09.05.2022 за възлагане на поръчка с предмет: “Доставка на роботизирана заваръчна система”.
Роботизираната заваръчна система следва да отговаря на минималните технически и
функционални характеристики, подробно описани в техническата спецификация Приложение към настоящата покана и документация към нея. Роботизираната заваръчна система (предмет на доставката) трябва да бъде в ново/неизползвано състояние. Разглеждането, оценката и класирането на постъпилите оферти ще се извърши съгласно приложената Методика за оценка на офертите към настоящата публична покана. – Доставка на роботизирана заваръчна система – 1 бр.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Документи

документи.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
“Доставка на роботизирана заваръчна система” 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.