Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Дюни АД
Изготвяне на 3 /три / броя обследвания по енергийна ефективност съгласно НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради.
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
117 000.00
24.03.2023
03.04.2023
Изготвяне на обследване по енергийна ефективност съгласно НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради.
Обследването по енергийна ефективност ще се изготви за три броя сгради и има за предмет, както следва:
1.	Идентификация на ограждащите конструкции и елементи на сградата, както и всички системи в нея
2.	Измерване и изчисляване на енергийните характеристики на сградата, анализ и определяне на потенциал за намаляване на разхода на енергия
3.	Разработване на енергоспестяващи мерки, технико-икономическа оценка на мерките
4.	Оценка на екологичния ефект в резултат на прилагане на енергоспестяващите мерки
5.	Анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници
Резултатът от обследването се представя в следните документи:
•	Доклад
•	Резюме
•	Сертификат
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана

Публична покана Дюни.pdf

Свали
Документи към публична покана

Документи към публична покана.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Изготвяне на 3 /три / броя обследвания по енергийна ефективност съгласно НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.