Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

АВКО АД
ЕИК
117001136
Предмета на процедурата: „Покупка доставка и пускане в експлоатация на оборудване по предварително зададени показатели до двете производствени площадки – Русе и Севлиево:“

Обособена позиция 1:
Машина за вибрационно рязане на готови уплътнения 
Място на доставка – Русе 
Обособена позиция 2 : 
Машина за каландриране на уплътнителни листи
Място на доставка – Русе 
Обособена позиция 3:
Преса за балиране на отпадъци
Място на доставка – Русе 
Обособена позиция 4:
Линия за ВИГ заваряване
Място на доставка – Русе 
Обособена позиция 5:
Комплект автоматизирани CNC машини за кампрофилни уплътнения
Място на доставка – Русе 
Обособена позиция 6
Лазерно маркиращо устройство
Място на доставка – Русе 

Обособена позиция 7:
Пресукваща машина
Място на доставка – Севлиево
Обособена позиция 8:
Линия за диагонално оплитане на трапецовидни набивки 
Място на доставка – Севлиево

Обособена позиция 9:
Приспособления и екипировка за изготвяне на шпули
Място на доставка – Русе 

Доставка
ПМС
Избор с публична покана
1 172 000.00
30.04.2024
20.05.2024
Предмета на процедурата: „Покупка доставка и пускане в експлоатация на оборудване по предварително зададени показатели до двете производствени площадки – Русе и Севлиево:“

Обособена позиция 1:
Машина за вибрационно рязане на готови уплътнения 
Място на доставка – Русе 
Обособена позиция 2 : 
Машина за каландриране на уплътнителни листи
Място на доставка – Русе 
Обособена позиция 3:
Преса за балиране на отпадъци
Място на доставка – Русе 
Обособена позиция 4:
Линия за ВИГ заваряване
Място на доставка – Русе 
Обособена позиция 5:
Комплект автоматизирани CNC машини за кампрофилни уплътнения
Място на доставка – Русе 
Обособена позиция 6
Лазерно маркиращо устройство
Място на доставка – Русе 

Обособена позиция 7:
Пресукваща машина
Място на доставка – Севлиево
Обособена позиция 8:
Линия за диагонално оплитане на трапецовидни набивки 
Място на доставка – Севлиево

Обособена позиция 9:
Приспособления и екипировка за изготвяне на шпули
Място на доставка – Русе 
Офертите ще се оценяват по критерии оптимално съотношение качество – цена, съгласно приложената методика за оценка.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Примерен договор, ОФерта по ПМС80, декларации, примерна методика за оценка и публична покана.

Комплект документи за ОП Авко АД .zip

Свали

Разяснения

Описание Файл
Пояснения относно технически пропуск в документа "образец на публична покана"

pismo poqsnenie OP Krygova 09.05.2024 signed.pdf

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Обособена позиция 1: Машина за вибрационно рязане на готови уплътнения Място на доставка – Русе 1
Обособена позиция 2 : Машина за каландриране на уплътнителни листи Място на доставка – Русе 1
Обособена позиция 3: Преса за балиране на отпадъци Място на доставка – Русе 1
Обособена позиция 4: Линия за ВИГ заваряване Място на доставка – Русе 2
Обособена позиция 5: Комплект автоматизирани CNC машини за кампрофилни уплътнения Място на доставка – Русе 2
Обособена позиция 6 Лазерно маркиращо устройство Място на доставка – Русе 1
Обособена позиция 7: Пресукваща машина Място на доставка – Севлиево 1
Обособена позиция 8: Линия за диагонално оплитане на трапецовидни набивки Място на доставка – Севлиево 1
Обособена позиция 9: Приспособления и екипировка за изготвяне на шпули Място на доставка – Русе 0
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.