Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ТОНИ ФИШЕР ЕООД
ЕИК
203514749
„Изпълнение на строително-монтажни работи за нуждите на „Тони Фишер“ ЕООД
Строителство
ПМС
Избор с публична покана
761 178.25
19.03.2021
11.04.2021
Предмет на процедурата е изпълнение на строително-монтажни работи за нуждите на „Тони Фишер“ ЕООД съгласно одобрен инвестиционен проект.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана_ПМС_№ 160

Публична покана_ПМС_№ 160.doc

Свали
Декларация за използване на подизпълнители

Декларация за използване на подизпълнители.doc

Свали
Декларация за съгласие от подизпълнител

Декларация за съгласие от подизпълнител.doc

Свали
Декларация на кандидата

Декларация на кандидата.doc

Свали
Декларация_ЕИК

Декларация_ЕИК.doc

Свали
Изисквания към офертите

Изисквания към офертите.doc

Свали
Методика за оценка и класиране строителство

Методика за оценка и класиране строителство.docx

Свали
Образец на оферта

Образец на оферта.doc

Свали
Проект на договор

Проект на договор.docx

Свали
Списък с изпълнение договори

Списък с изпълнение договори.doc

Свали
Справка декларация

Справка декларация.docx

Свали
Техническо предложение

Техническо предложение.doc

Свали
Инвестиционен проект

Инвестиционен проект.rar

Свали
Количествени сметки

Количествени сметки.pdf

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
„Изпълнение на строително-монтажни работи за нуждите на „Тони Фишер“ ЕООД 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.