Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

НОВОТЕХПРОМ ООД
ЕИК
123665800
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Автоматична линия за пълнене на оксидирана вода в стъклени бутилки - 1 бр.
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
0.00
26.03.2024
04.04.2024
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Автоматична линия за пълнене на оксидирана вода в стъклени бутилки - 1 бр.
Да
Да

Прикачени документи

Описание Файл
Тръжна документация - Автоматична линия за пълнене на оксидирана вода в стъклени бутилки

TD LINIA.zip

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Автоматична линия за пълнене на оксидирана вода в стъклени бутилки - 1 бр. 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.