Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ФТ АГРОТУР ЕООД
ЕИК
202295494
Проектът предвижда  изграждане на  рибовъдно стопанство със садкова инсталация за интензивно отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки - садки в акваторията на язовир „Калаващица“, м. „Калаващица“ в землището на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик.
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
318 995.42
25.02.2023
19.03.2023
Рибовъдно стопанство Обособени позиции:
- Доставка и монтаж на садкова инсталация -  понтонна пътека, с монтирани към нея 6 плаващи мрежени клетки (садки) с вътрешен диаметър 12 м и условна дълбочина 6 м;
- Доставка на два броя контейнери, монтирани върху собствени мобилни двуосни платформи, в които ще се съхраняват фуража и при необходимост готовата продукция, както и необходимите за работата на стопанството и персонала дезинфекционни препарати и био отпадък;
- Доставка и инстарилане на 12 kW фотоволтаична система, монтирана върху мобилна двуосна платформа;
- Доставка на два броя трифазни дизелови агрегати, необходими за авариен режим на работа (повреда във фотоволтаичната система или липса на слънцегреене);
- Доставка на два броя аератори и един оксиметър;
- Доставка на шест броя автоматични хранилки за риби;
- Доставка на една рибарска лодка с двигател и с гребла;
- Доставка на осветиелна система от 20 автономни (соларни) тела;
- Доставка  на система за видео наблюдение.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана

1-Publichna pokana PMS 160 2023 риби.pdf

Свали
Пакет документи

ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ.zip

Свали
Технология

т 29 Технология.pdf

Свали
КС за фотоволтаична централа

7 Подробна количествена сметка ФЕЦ.pdf

Свали
Проект ФЕЦ

Проект Фотоволтаична система_EL.pdf

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Доставка и монтаж на садкова инсталация 1
Доставка на два броя контейнери 1
Доставка и инстарилане на 12 kW фотоволтаична система 1
Доставка на два броя трифазни дизелови агрегати 1
Доставка на два броя аератори и един оксиметър 1
Доставка на шест броя автоматични хранилки за риби 0
Доставка на една рибарска лодка с двигател и с гребла 1
Доставка на осветиелна система от 20 автономни (соларни) тела 1
Доставка на система за видео наблюдение. 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.