Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ВАСТОН ІІ ООД
ЕИК
831445141
„Изграждане на система от възобновяеми енергийни източници за получаване на електроенергия за собствено потребление“
Строителство
ПМС
Избор с публична покана
196 846.00
24.02.2023
19.03.2023
Обект на прцедурата е изграждане на система от възобновяеми енергийни източници за получаване на електроенергия за собствено потребление за нуждите на "Вастон II" ООД.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана

Публична покана_ПМС_№ 160.doc

Свали
Образец на оферта

Образец на оферта.doc

Свали
Образец на Декларация с посочване на ЕИК

Декларация_ЕИК.doc

Свали
Образец на Декларация на кандидата

Декларация на кандидата.doc

Свали
Декларация за използване на подизпълнители

Декларация за използване на подизпълнители.doc

Свали
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в поръчката

Декларация за съгласие от подизпълнител.doc

Свали
Техническо предложение

Техническо предложение.doc

Свали
Проект на договор

Проект на договор.docx

Свали
Методика за оценка и класиране на офертите

Методика за оценка и класиране строителство.docx

Свали
Количествена сметка (КС)

КС.pdf

Свали
Изисквания към офертите

Изисквания към офертите.doc

Свали
Списък с изпълнените договори

Списък с изпълнени договори.doc

Свали
Инвестиционен проект

Инвестиционен проект.rar

Свали
Справка-декларация подписана от счетоводителя и лицето, представляващо по закон кандидата

Справка декларация.docx

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
„Изграждане на система от възобновяеми енергийни източници за получаване на електроенергия за собствено потребление“ 2
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.