Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ПинаДе ЕООД
ЕИК
200140666
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична линия за производство на сладкарски изделия с цифрово управление- 1 бр.

Доставка
ПМС
Избор с публична покана
697 000.00
14.03.2023
21.03.2023
За провеждане на процедурата e подготвена тръжна документация /публична покана, изисквания към офертите, критерий за оценка, образец на оферта, проект на договор/ съгласно изискванията на действащия нормативен документ /ПМС 80 и изискванията на Условията за изпълнение на договори за безвъзмездна помощ по процедура- Технологична модернизация- BG-RRP-3.004. Провеждането на процедурата включва следните стъпки: 
¬ Изготвяне на документация за участие в процедурата, съгласно съответните образци на документи. 
¬ Публикуване на публичната покана Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“
 ¬ Отваряне на офертите.
 ¬ Изготвяне и подписване на протокол, съдържащ класиране на кандидатите и утвърден от Бенефициента. 
¬ Писмено уведомяване на всички кандидати при утвърждаването на протокола, като на първия класиран кандидат едновременно се изпраща и покана за сключване на договор
¬ Подписване на договор с избрания изпълнител. 
¬ Изпращане до УО на копие на сключения договор, приложенията към него, както и цялата документация по проведения избор на изпълнител. 
¬ Започване на изпълнение на договора с избрания изпълнител. 
Изборът на изпълнител се осъществява при спазването на следните принципи: публичност и прозрачност, свобода и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Доставката на оборудването ще бъде извършена в договорения срок, като при получаването му ще бъде подписан приемо¬предавателн протокол. След монтажа и пускането в експлоатация ще бъде подписан финален приемо¬предавателен протокол. 
В изготвената тръжна документация не се предвижда разделение на активите в отделни обособени позиции: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична линия за производство на сладкарски изделия с цифрово управление- 1 бр.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
тръжна процедура

тръжна процедура.zip

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична линия за производство на сладкарски изделия с цифрово управление- 1 бр. 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.