Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ИСТЪР ЕКО КОНСУЛТ АД
ЕИК
118024974
Модернизация на хладилно оборудване
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
251 860.00
27.03.2023
04.04.2023
Провеждане на процедура за избор на изпълнител за Модернизация на хладилно оборудване
Да
Да

Прикачени документи

Описание Файл
1. Публична покана

1. Публична покана.pdf

Свали
2. Техническа спецификация

2. Техническа спецификация.doc

Свали
3. Изисквания към офертите

3. Изисквания към офертите.pdf

Свали
4. Методи за оценка на офертите

4. Методика за оценка на офертите.pdf

Свали
5. Образец оферта

5. Образец оферта.doc

Свали
5.1 Декларация

5.1 Декларация.doc

Свали
6. Образец на проекто договор ПМС 160

6. Образец на проекто договор ПМС 160.pdf

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Модернизация на хладилно оборудване 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.