Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

СДРУЖЕНИЕ АЯНА Сдружение
ЕИК
205781266
„Изграждане, монтаж и ремонт на дребномащабни съоръжения“ 
Строителство
ПМС
Избор с публична покана
70 168.20
11.04.2021
04.05.2021
„Изграждане, монтаж и ремонт на дребномащабни съоръжения“в изпълнение на проект „Рибностопански мероприятия в река "Катранджи дере" за повишаване на имиджа и за запазване на културното и природно наследство на територията“ , във връзка с изпълнение на договор BG14MFOP001-4.031-0003-С01, финансиран по ОП“МДР“
Определянето на изпълнител при провеждане на процедурата съгл. ПМС 160, чл. 1 ще се се извършва въз основа на икономически най-изгодната оферта с критерйй "най-ниска цена"
При провеждане на процедурата за избор на изпълнител по чл. 1, ал. 1 Сдружение "АЯНА" ще публикува публичната покана в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Документация- публична покана

Документация.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
„Изграждане, монтаж и ремонт на дребномащабни съоръжения“ 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.