Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ОМЕЛИЯ ЕООД
ЕИК
120554920
ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ШИВАШКО ОБОРУДВАНЕ:
- Робот за кроене и рязане на платове - 1 брой;
- Автоматична бродираща машина - 1 брой;
- Автоматична преса за пречупване на джобове - 2 броя;
- Автоматична око илик машина - 1 брой;
- Автоматична двуиглова машина за ушиване на ленти - 2 броя;
- Автоматична двуиглова права машина - 4 броя.
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
511 000.00
01.03.2016
09.03.2016
За целите на външното възлагане се проведе процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител съгласно изискванията на приложимото към момента ПМС с предмет "ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ШИВАШКО ОБОРУДВАНЕ: Робот за кроене и рязане на платове - 1 брой; Автоматична бродираща машина - 1 брой; Автоматична преса за пречупване на джобове - 2 броя; Автоматична око илик машина - 1 брой; Автоматична двуиглова машина за ушиване на ленти - 2 броя; Автоматична двуиглова права машина - 4 броя" на обща стойност 511 000 лв. без ДДС. Беше обявена една процедура с обособени позиции за избор на изпълнител/и, тъй като всички активи, предвидени за закупуване, са функционално свързани помежду си и се използват за същите или сходни нужди. След изготвянето на тръжните документи и преди обявяването на процедурата, след съставяне на изискуемите протоколи от назначената оценителна комисия и преди сключването на договор/и с избрания/те изпълнител/и, "ОМЕЛИЯ" ЕООД предоставя на УО необходимите документи и информация за осъществяване на предварителен контрол с оглед проверка и потвърждаване спазването на изискванията, последователността и сроковете, заложени в приложимата национална и европейска нормативна уредба, Насоките за кандидатстване и Оперативното ръководство за изпълнение на ДБФП по процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП".
 
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана

Publichna_pokana_OMELIA.pdf

Свали
Образец 1 към публичната покана за сходни доставки

Obrazec 1_shodni dostavki_OMELIA.pdf

Свали
Образец 2 към публичната покана за квалификация

Obrazec 2_kvalifikaciya_OMELIA.pdf

Свали
Техническа спецификация

Tehnicheska_specifikacia-OMELIA.pdf

Свали
Образец на оферта

Obrazec_Oferta_OMELIA.pdf

Свали
Образец на Декларация по чл.53 от ЗУСЕСИФ

Obrazec_Declaracia_ZUSESIF_chl53_al2_OMELIA.pdf

Свали
Методика за оценка

Metodika_ocenka-OMELIA.pdf

Свали
Изисквания към офертите

Iziskvania_oferti-OMELIA.pdf

Свали
Проект на договор

Proekt_na_dogovor_OMELIA.pdf

Свали
Разяснение по постъпило питане относно документацията за участие в процедурата

Rezqsnenie.pdf

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Робот за кроене и рязане на платове - 1 брой 2
Автоматична бродираща машина - 1 брой 1
Автоматична преса за пречупване на джобове - 2 броя 1
Автоматична око илик машина - 1 брой 1
Автоматична двуиглова машина за ушиване на ленти - 2 броя 1
Автоматична двуиглова права машина - 4 броя 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.