Преглед на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ВОДОЛАЗЕН КЛУБ „КРАКЕН“
ЕИК
205113299
Доставка на компресори
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
61 934.40
18.04.2021
11.05.2021
Избор на изпълнител с публична покана за изпълнение на дейност: Доставка на компресори
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
публична покана

1.Публична покана компресори_signed.docx.p7m

Свали
Декларация ЕИК

2.Декларация ЕИК_signed.docx.p7m

Свали
Декларация чл.12

3. Декларация чл. 12_signed.docx.p7m

Свали
Декларация общ оборот

4.Декларация общ оборот_signed.docx.p7m

Свали
Декларация сходна дейност

5. Декларация сходна дейност_signed.docx.p7m

Свали
Оферта

6. Оферта - компресори_signed.doc.p7m

Свали
Методика за оценка

7.Методика за оценка - компресори_signed.doc.p7m

Свали
Проект на договор

8.Договор - компресори_signed.docx.p7m

Свали

Разяснения

Описание Файл
Публична покана -документация

ПП.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Доставка на компресори 0
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.