Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ЕЛСТАРТ ООД
ЕИК
117075720
„Доставка на Система за лазерен разкрой с фиброоптичен източник“ 
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
706 445.80
07.04.2016
14.04.2016
Новото оборудване ще бъде закупено чрез процедура за определяне на изпълнител за доставка на ДМА („избор с публична покана“). Процедурата ще бъде проведена съгласно изискванията, регламентирани в ПМС № 118 от 20.05.2014 г. и включва следните стъпки:

А/ Изготвяне на публична покана, съгласно типов образец, съдържаща цялостно описание на предмета на процедурата, технически спецификации и изисквания към офертите.
Б/ Използването на актуални образци съгласно ПМС № 118/2014, които включват най-малко:
- Публична покана;
- Изисквания към офертите;
- Оферта, включваща техническо и ценово предложение;
- Методика за оценка на офертите;
- Декларация на кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 22, ал.2, т.1 от ПМС № 118;
- Проект на договор за изпълнение.
В/ Публикуване на поканата на сайта на УО, на Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз и на своя сайт, съдържаща най-малко следната информация:
- данни за бенефициента – наименование, телефон, факс, адрес за кореспонденция и лице за контакт;
- обект на процедурата за определяне на изпълнител и описание на предмета;
- място, дата и час, до който могат да се подават оферти, като срокът за публичен достъп до поканата няма да бъде по-кратък от 7 дни. 
Г/ Определяне състава на комисията, назначена на основание чл.17, ал.1 от ПМС № 118/2014 във връзка с разглеждането и оценката на офертите в процедурата по чл. 7, т. 1. Комисията ще включва най-малко трима членове с право на глас и двама резервни оценители. 
Д/ Провеждане на сесия по отваряне на получените оферти. На сесията ще бъдат поканени представители на УО, както и представители на кандидатите, подали оферти. Комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, ще подпише Декларация за безпристрастност и поверителност по чл. 17, ал. 5 от ПМС № 118/2014. Ще бъде извършена проверка на административното съответствие, техническа и финансова оценка на офертите и тяхното класиране съгласно приетата методика за оценка. Избор на икономически най-изгодната оферта. Съставяне на протокол от дейността на оценителите. 
Е/ Уведомяване на кандидатите за резултатите от процедурата, изпращане на покани и сключване на договори с избраните изпълнители.

* Цялата документация по провеждането на процедурата за определяне на изпълнител ще бъде предоставяна своевременно на УО за съгласуване и одобрение.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана

1. ЕЛСТАРТ_ Публична покана.pdf

Свали
Изисквания към офертите

2. ЕЛСТАРТ_Изисквания към офертите.pdf

Свали
Декларация по чл.22 ал.2 т.1

3. ЕЛСТАРТ_ Декларация чл.22 ал.2 т.1.docx

Свали
Договор за изпълнение

4. ЕЛСТАРТ_ Договор за изпълнение.pdf

Свали
Оферта

5. ЕЛСТАРТ_ Оферта.pdf

Свали
Методика за оценка

6. ЕЛСТАРТ_Методика за оценка на офертите.pdf

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
„Доставка на Система за лазерен разкрой с фиброоптичен източник“ 0
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.